വഴിപാടുകൾ

തുക

വഴിപാടുകൾ

തുക

വഴിപാടുകൾ

തുക

ഗണപതിഹോമം

25

ഉമാമഹേശ്വരപൂജ

151

തിടപ്പള്ളി നിവേദ്യം

40

മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം

101

നീരാഞ്ജനം

30

വറ നിവേദ്യം

60

കറുകഹോമം

51

കേതുപൂജ

60

തൃമധുരം

20

ലഖുതിലകഹോമം

125

ശനീശ്വരപൂജ (ശാസ്താവിനു )

60

ഭഗവതിസേവ

125

പിറന്നാൾ ഹോമം (ആയുഷ്ഹോമം )

151

ത്രിശൂലപൂജ

20

ചന്ദനംചാർത്ത്(ശിവനും പാർവതിക്കും)

500

ശനിഹോമം

125

പുഷ്പാഞ്ജലി

125

ചന്ദനംചാർത്ത്(ഉപദേവൻ ശിവൻ)

200

ശംഖാഭിഷേകം

7

മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി

20

ചോറൂണ്

25

പാലഭിഷേകം

7

ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി

20

അടിമ

25

പനിനീര് അഭിഷേകം

7

ഐക്യ മത്രുസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി

20

വാഹനപൂജ (നാലുചക്രവാഹനങ്ങൾ )

101

കരിയ്ക്കഭിഷേകം

7

സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലി

20

വാഹനപൂജ (ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ)

51

മഞ്ഞൾ അഭിഷേകം

7

ആയുർസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി

20

താക്കോൽപൂജ

25

കുങ്കുമാഭിഷേകം

-

രക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി

30

താലിപൂജ

30

ഭസ്മാഭിഷേകം

7

ശത്രുസംഹാര പുഷ്പാഞ്ജലി

20

ചരടുപൂജ

7

നരത്തല( ഉപദേവശിവന് )

35

അഘോരമന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി

20

മാലപൂജ

7

കൈവട്ടക ഗുരുതി

35

സാരസ്വത മന്ത്രപുഷ്പാഞ്ജലി

20

തകിടുപൂജ

10

ജലധാര

20

ത്രുപുരസുന്ദരി പുഷ്പാഞ്ജലി

20

പിതൃപൂജ

60

അങ്കിചാർത്ത്

101

ഉഷ പായസം

45

നടപ്പണം

5

അർച്ചന(അഷ്ടോത്തര നാമം )

8

കടുംപയാസം

45

തെരളി

100

വിദ്യാ രാജഗോപല മന്ത്രാർച്ചന

20

നെയ്യ് പായസം

60

വിദ്യാരംഭം

35

സന്താനഗോപാല മന്ത്രാർച്ചന

20

കൂട്ടു പായസം

100

സ്പെഷ്യൽ ദീപാരാധന

501

രുദ്ര മന്ത്രാർച്ചന(ശിവൻ)

20

ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞു പായസം

300

നിറമാല

501

തൃഷ്ടുപ്പ് മന്ത്രാർച്ചന

20

അറുനാഴി പായസം

500

തുലാഭാരം

100

ധന്വന്തരി മന്ത്രാർച്ചന (വിഷ്ണുവിന്)

20

പാൽ പായസം

35

രാഹുപൂജ (സർപ്പങ്ങൾക്ക്)

100

ഉഷപൂജ

125

അരവണ

60

ആയില്യം പൂജ

30

ഉച്ചപൂജ

125

മലര് നിവേദ്യം

15

നൂറും പാലും

-

ഒരു ദിവസത്തെ പൂജ

501

വെള്ള നിവേദ്യം

25

-

-

Vazhipadu Booking